Izvēlne Aizvērt

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

C sadaļa:

C Sadaļa Pielikums lejuplādēt šeit

Noderīgs links:

https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

Iepirkuma procedūras:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam)

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/

Iesakām izlasīt