Izvēlne Aizvērt

Par biedrību


Biedrības „Jūrkante” darbības mērķi ir veicināt Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes un Skultes pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, kā arī sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos pašvaldību teritorijās, ietverot formālu un neformālu vietējo attīstības grupu rašanos, aktīvu sadarbību un attīstību. Biedrība „Jūrkante” dibināta 2008. gadā.

Partnerības, kur iesaistījušās pašvaldības, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, ir veiksmīgs un mūsdienīgs risinājums attīstības jautājumu plānošanā un realizācijā. Aktīvie iedzīvotāji un dažāda līmeņa nozaru organizācijas tiek iesaistītas kopīgā procesā, lai spriestu par dzīves kvalitātes paaugstināšanas jautājumiem, risinātu sociālās problēmas, veicinātu jaunu darba vietu izveidi laukos, rūpētos par sakoptu sadzīves vidi un palielinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu lauku teritorijās.

Partnerībām nepieciešams saskatīt jaunas pieejas, iespējas, apvienot esošos un potenciālos resursus, lai rastu risinājumu lauku teritoriju attīstībai, dažāda finansējuma piesaistei lauku attīstības veicināšanai

Šobrīd biedrībā ir iestājušies un sekmīgi līdzdarbojas gan dažādu uzņēmumu, gan biedrību, gan arī pašvaldību pārstāvji, kas skaitliski pārsniedz jau piecdesmit un biedrības iedzīvotāju aktivitāte ir manāmi augusi.

Līdztekus citām aktivitātēm, biedrība „Jūrkante” kopš pagājušā gada sākuma savu darbību vērusi arī uz zivsaimniecības nozari un zivsaimniecības teritoriju attīstību īstenojot Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumus. Pirms pasākumu ieviešanas tika izstrādāta biedrības teritorijas attīstības stratēģija, kuras mērķis ir veicināt lauku teritorijas attīstību piesaistot Lauku attīstības programmas un Eiropas zivsaimniecības fonda finansējumu.

Vietējo iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un citu interesentu Biedrības Jūrkante koordinatores pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās: 8.30 – 17.00
  • Otrdienās:  8.30 – 17.00
  • Citās darba dienas iepriekš piesakoties pa telefonu 2942 7095

Lēmējinstitūcija biedrībā ir valde, kuru veido 13 valdes locekļi un 3 no tiem pārstāv zivsaimniecības nozari.

Biedrības darbības teritorijā atrodas trīs ostas un šīs teritorijas iedzīvotāji jau vēsturiski ir nodarbojušies ar zivju zveju un to apstrādi, tāpēc zivsaimniecības nozare un tās problēmas ir aktuāls jautājums.

Teritorijas raksturojums:

  • Iedzīvotāju skaits 14159;
  • Platība 1153 km2.

Galvenās darbības nozares:

  • lauksaimniecība,
  • zivsaimniecība.