Izvēlne Aizvērt

Statūti

Biedrības “JŪRKANTE” Statūti
1.      nodaļa. Vispārīgie noteikumi
 • „Jūrkante” turpmāk tekstā – Biedrība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus un atzīst šos statūtus, turpmāk tekstā – Statūti.
 • Biedrībai, saskaņā ar šiem Statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
 • Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un šiem Statūtiem.
2.       nodaļa. Darbības mērķi
 • Biedrības mērķi ir:
  • veicināt Ainažu, Salacgrīvas pilsētu un Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pagastu teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
  • sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, Ainažu, Salacgrīvas pilsētās un Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pagastu teritorijās, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību;
  • veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā;
  • izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību;
  • veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
  • koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;
  • pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas lauku iedzīvotāju un zivsaimniecībai nozīmīgu nozaru pārstāvju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
3.      nodaļa. Darbības termiņš
 • Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.      nodaļa. Darbības teritorija
 • Biedrības pamata darbības teritorija ir Limbažu novada Ainažu un Salacgrīvas pilsētu, kā arī Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes un Pāles pagastu administratīvās teritorijas.
 • Biedrības darbība var tikt paplašināta un īstenota arī citās teritorijās, ja attīstības projekti tiek realizēti kopīgi ar citiem sadarbības partneriem.
5.       nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija
 • Biedru sapulce, turpmāk tekstā – Sapulce, ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
 • Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Katrs Biedrības biedrs piedalās Sapulcē Statūtos noteiktajā kārtībā personīgi, vai pilnvarojot pārstāvi rakstiski.
 • Biedrības biedram Sapulcē ir viena balss.
 • Kārtējā Sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums (elektroniskajā pastā), ne vēlāk kā 14 dienas pirms Sapulces sasaukšanas.
 • Ārkārtas Sapulce var tikt sasaukta pēc Padomes vai Valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa Revidents, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
 • Sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī – redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
 • Sapulces vadītāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt Sapulces ciklos tā, lai Sapulces darbs nebūtu pārslogots.
 • Sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sapulcē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru.
 • Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
 • Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 • Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz pieci Biedrības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.
 • Sapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Sapulces vadītājs un protokolists.
 • Sapulces protokolu paraksta Sapulces vadītājs un protokolists. Sapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā Biedrības juridiskajā adresē. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.
 • Sapulcei ir tiesības:
  • apstiprināt Biedrības Statūtus un grozījumus tajos;
  • pieņemt lēmumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
  • ievēlēt un atsaukt no pienākumu veikšanas Padomes locekļus un Revidentu, kā arī noteikt viņu darbības laiku, saskaņā ar Sapulces apstiprināto nolikumu;
  • apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
  • atsevišķā nolikumā noteikt Biedrības simbolikas lietošanas kārtību;
  • izskatīt apstrīdētos Padomes un Valdes lēmumus;
  • pieņemt lēmumu par likvidāciju vai reorganizāciju;
  • vērtēt un apstiprināt Padomes un Valdes atskaites;
  • izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.
6.       nodaļa. Biedrības struktūrvienības
 • Biedrības Sapulce var izveidot arī citas struktūrvienības.
 • Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums.
7.       nodaļa. Padome
 • Biedrības Sapulce ievēl konsultatīvu lēmējinstitūciju – padomi, (turpmāk tekstā – Padome). Padomē tiek ievēlēti līdz 15 (piecpadsmit) Padomes locekļiem, ievērojot partnerības principu, ka tiek pārstāvētas lauksaimnieku, lauku sieviešu, jauniešu, zivsaimniecības nozares, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un iedzīvotāju intereses.
 • Padomes locekļi paši savstarpēji sadala savus pienākumus, ievēl Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku.
 • Padomes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto Padomes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.
 • Kandidēt Biedrības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Biedrības biedrs vai Valde, turklāt katrs Biedrības biedrs var izvirzīt pats savu kandidatūru.
 • Biedrības Padomi ievēl Sapulce uz trīs gadiem, ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz trešā daļa Padomes locekļu tiek ievēlēti atkārtoti.
 • Padomes sēdes sasauc pēc Padomes priekšsēdētāja, 1/3 Padomes locekļu vai valdes pieprasījuma.
 • Padome:
  • lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
  • nodrošina Sapulces lēmumu izpildi;
  • izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģiju;
  • ir tiesīga izstrādāt un apstiprināt Padomes, Valdes, komisiju un darba grupu nolikumus un noteikumus;
  • balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju un tās īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros, ievēl no Padomes locekļiem komisiju, kura pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;
  • nodrošina resursu fonda izlietojuma uzraudzību un sagatavo ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
  • nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;
  • apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu;
  • izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
  • pēc nepieciešamības organizē komisijas un darba grupas;
  • nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.
 • Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Ja Padome ir iepriekš balsojusi par pieņemamu kāda jautājuma risināšanu ar Padomes locekļu rakstisku balsojumu, tad šī jautājuma balsojumā kopējā klātesošo Padomes locekļu skaitā tiek ieskaitīti tie Padomes locekļi, kas savu balsojumu ir iesnieguši rakstveidā vai vēlāk apstiprina savu balsojumu rakstveidā.
 • Padome lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja nav lemts savādāk, klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu skaitā tiek ietverti balsojumi, kas nav veikti klātienē.
 • Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss;
 • Balsojumu Padomes sēdes jautājumos var veikt klātienē vai arī iepriekš par savu balsojumu informējot kādu no Padomes locekļiem. Ja kāds no Padomes locekļiem iebilst kāda jautājuma izskatīšanai ar balsojumiem, kas nav klātienē, tad ar vienkārša klātienē esošo Padomes locekļu balsojumu tiek izlemts, vai attiecīgā jautājumā tiek ieskaitīti tie balsojumi, kas netiek veikti klātienē.
 • Lai veiktu balsojumu, kas nav veikts klātienē, attiecīgais Padomes loceklis ir atbildīgs sniegt savu balsojumu šādā veidā:
  • Pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt savu balsojumu iesniegšanu rakstveidā Padomes sēdes vadītājam, kas veiktā balsojuma dokumentu pievieno protokolam;
  • Pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu kādam no Padomes locekļiem, kas savukārt informē Padomi par balsojumu, kas netiek veikts klātienē (attiecīgi informētais Padomes loceklis neuzņemas atbildību, ja Padomei netiek pausts uzticētais balsojums). Lai veikto balsojumu ieskaitītu kā pilntiesīgu balsojumu, attiecīgajam Padomes loceklim ir jānodrošina sava balsojuma iesniegšana rakstveidā vai arī jāparaksta Padomes sēdes protokols (jeb attiecīgais jautājums/-i, par kuru veikts balsojums) ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc Padomes sēdes norises datuma.
 • Padomes sēdes protokoli tiek apstiprināti nākamajā Padomes sēdē. Padomes sēdes vadītājam ir pienākums iepazīstināt Padomi ar iepriekšējiem Padomes sēdes neapstiprinātajiem protokoliem.
 • Ja Padomes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu rosināšanai tiek sasaukta Sapulce.
8.       nodaļa. Valde
 • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas izveidota divu locekļu sastāvā no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs (administratīvais vadītājs), bet otrs valdes loceklis, turpmāk tekstā – Valde. Katram no valdes locekļiem ir atsevišķas pārstāvības tiesības. Valdi ievēl Padome uz 3 (trīs) gadiem, un tā vada un pārstāv Biedrību. Valdes atlīdzību nosaka Padome.
 • Valde:
  • nodrošina Sapulces un Padomes lēmumu izpildi;
  • pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
  • slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus, izdod lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību/neatbilstību vietējās attīstības stratēģijai un par projekta iesnieguma noraidīšanu publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ.
  • pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosaka darbinieku atalgojumu budžeta ietvaros;
  • pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
  • organizē lietvedību un statistisko uzskaiti, grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • sasauc un organizē Sapulces sēdes;
  • gatavo Sapulcei un Padomei atskaites par savu darbību;
  • gatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbā;
  • pilda citus Sapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Biedrības mērķi;
  • izlemj citus ikdienas jautājumus;
  • lemj par jaunu biedru uzņemšanu un organizē biedru reģistra kārtošanu.
 • Sapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Biedrības Valdei ir nepieciešama Padomes vai Sapulces piekrišana.
 • Valdes loceklis nevar būt Biedrības Revidents vai Padomes loceklis.
 • Valdes loceklis ir tiesīgs apstrīdēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes lēmumus Sapulcē.
 • Valdes locekli var atbrīvot no amata ar Padomes lēmumu pirms pilnvaru termiņa beigām. Valdes locekļa atbrīvošanu no amata var ierosināt 1/2 Biedrības biedru vai Padome, vai arī pats Valdes loceklis.
9.      nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
 • Biedrības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru Sapulce uz trīs gadiem, turpmāk tekstā – Revidents.
 • Biedrības Revidents nevar būt Biedrības Valdes vai Padomes loceklis.
 • Biedrības Revidents:
  • veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  • dod atsauksmi par pārvaldes institūciju darbību;
  • dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
  • izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  • sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  • veic citus Sapulces uzticētos uzdevumus.
 • Revidents veic revīziju Sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 • Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
10.  nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi
 • Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, (turpmāk tekstā – „Biedrs”), kura darbojas Ainažu, Salacgrīvas pilsētu un Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pagastu teritorijās, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde (turpmāk tekstā -Valde).
 • Biedrības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un izskata tos Valdes sēdē.
 • Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.
 • Padome ne vēlāk kā līdz mēneša desmitajam datumam izskata un apstiprina Valdes pieņemtos lēmumus par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem pieteikumiem par jaunu biedru uzņemšanu.
 • Valde Padomes lēmumu paziņo pieteicējam piecu darbadienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 • Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var apstrīdēt biedru Sapulcei. Ja arī Sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne agrāk kā pēc gada no nelabvēlīgā lēmuma datuma.
 • Ja ir pieņemts lēmums uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā biedra nauda Statūtos noteiktajā apmērā un kārtībā.
 • Biedrības biedru var izslēgt Valde par šādiem pārkāpumiem:
  • nesamaksāta biedra nauda par kārtējo kalendāro gadu līdz 1.martam;
  • Sapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;
  • savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
  • ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Biedrības vārdu, ja šie uzskati ir pretrunā Biedrības mērķiem un uzskatiem;
  • neslavas celšana Biedrībai;
  • cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
 • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no brīža, kad šo lēmumu ir apstiprinājusi Padome.
 • Lēmumu par biedra izslēgšanu var apstrīdēt biedru Sapulcei.
 • Katrs Biedrības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Biedrībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, pārvaldes un revīzijas institūcijās, savos Statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.
 • Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Biedrības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Biedrības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Biedrības Sapulcē bez balsstiesībām.
11.  nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
 • Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  • piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā;
  • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
  • brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;
  • brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu;
  • veikt cita veida darbību, kas nav pretrunā ar Biedrības mērķim un Biedrības uzdevumu realizāciju.
 • Biedrības biedru pienākumi:
  • ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Sapulces un Padomes lēmumus;
  • regulāri (līdz katra gada 1.martam) maksāt biedra naudu par kārtējo kalendāro gadu;
  • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
  • uzturēt un popularizēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
12.  nodaļa. Biedru nauda
 • Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.
 • Biedru naudas apmēru nosaka biedru pilnsapulce.
 • Biedrības Padome var lemt par biedru naudas samazināšanu vai atcelšanu fiziskai vai juridiskai personai, saņemot pamatotu iesniegumu.
13.  nodaļa. Līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
 • Biedrības līdzekļus veido:
  • biedru nauda;
  • juridisko un fizisko personu brīvprātīgās maksas, ziedojumi, dāvinājumi;
  • ienākumi no uzņēmējdarbības;
  • biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
  • valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;
  • dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;
  • par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;
  • mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;
  • Eiropas Savienības un citi ārējā finansējuma projektu īstenošana;
  • citi atļauti ienākumi.
 • Biedrības līdzekļi saskaņā ar Sapulces vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
  • mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
  • darbinieku algošanai;
  • citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
 • Ar Biedrības Sapulces lēmumu Biedrība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Biedrības Statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.
Valdes priekšsēdētājs Dz. Eizenberga
Statūti apstiprināti biedru sapulcē Liepupē, 2008. gada 28.februārī
Statūtu grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Salacgrīvā, 2018.gada 13.aprīlī.
Statūtu grozījumi apstiprināti biedru sapulcē “Birzgaiļos”, 2019.gada 22.martā.
Statūtu grozījumi apstiprināti biedru sapulcē “Birzgaiļos”, 2023.gada 24.martā.