Izvēlne Aizvērt

Mēnesis: 2019. gada decembris

Vietējās rīcības grupas – biedrības “Jūrkante” pārstāvji piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē par LEADER pieejas praktisko un teorētisko nozīmi Dienvidaustrumu Eiropā, kas notika Opatijā no 2019. gada 20. līdz 22. novembrim, ko organizēja Horvātijas LEADER tīkls un Slovēnijas lauku attīstības biedrība iesaistot vietējās rīcības grupas (VRG). Dalībnieki no 14 valstīm apmainījās pieredzē par LEADER / CLLD pieejas attīstību, formām un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumu Eiropā, lai sagatavotos nākamajam 2021. – 2027. gada plānošanas periodam.

Starptautiskā-konference-SEE-LEAEDERDownload

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

  Pie projektu sagatavošanas svarīgi sekot līdzi : Būvniecības vadlīnijām : http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/buvniecibas-vadlinijas/ Iepirkuma procedūras: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/   Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/   Un visa…