Izvēlne Aizvērt

Skultes muižas parka labiekārtošana!

Skultes muižas parka ozolu alejās izveidota 360 m gara pastaigu taka, kas savieno šobrīd parkā esošos objektus – atpūtas namiņu, romantisko tiltiņu, bērnu laukumu, atpūtas vietu un estrādi. Tāpat atjaunots ir romantiskais tiltiņš, kas ir ieguvis tādu nosaukumu jauno seniem laikiem. Šobrīd iespējams uz tiltiņa klausīties ūdens čalas, kas caurplūst no dīķa citā dīķi. Esošā estrāde projekta ietvaros ir ieguvusi arī 15 soliņus, kā arī gar taciņām izvietoti apstāšanās vietas ar 5 soliem un 6 atkritumu urnām. Izbūvēta arī atpūtas vieta ar galdu un 2 soliem. Jau esošie bērnu rotaļu laukumi ieguvuši smilšu klāju. Ar informācijas plāksnēm ir marķēti visi Skultes muižas parka teritorijā esošie dižkoki, kurās ir rakstīts koku sugas nosaukums, apkārtmērs un neliels koka vizuālais apraksts. Tā pat ir nolīdzināts liels daudzums zemes kalnu un iesēdumu, norakti vecie celmi vēl no seniem laikiem un šobrīd būs iespējams kopt lielāku parka teritoriju bez specializētas tehnikas.

Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētā, un Vidzemes lauku partnerības “Jūrkante” atbalstītā projektā “Skultes muižas parka labiekārtošana”.

Liels ir gandarījums par Skultes muižas parkā paveikto un par cilvēku aktivitāti parkā, kas steidz baudīt brīvo laiku pastaigās un atpūtu parkā. Vēl pirms 4 gadiem nekas neliecināja, ka Skultes muižas parks varētu iegūt jaunu elpu, tas bija nekopts, piemēslots ar atkritumiem un aizaudzis ar krūmājiem. Taču ar darba ieguldījumu un bez lieliem finansiāliem resursiem ir panākts rezultāts par ko nav jākaunas, un apvienojumā ar šo projekta realizāciju šis ir iespējams skaistākais un vecākais aleju parks Limbažu novadā. Liels prieks, ka uz Latvijas simtgadi mēs esam raduši iespēju sakopt vēl vienu Latvijas stūrīti.

Projekta vadītāja pienākumus veica Skultes pagasta pārvaldes vadītājs Artis Ārgalis.


Skultes muižas parka labiekārtošanu veica SIA “MI-2”. Kopējās projekta izmaksas ir 18141,09 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 16326,98 EUR.


Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Informāciju sagatavoja:
Skultes pagasta pārvaldes vadītājs Artis Ārgalis

Iesakām izlasīt