Izvēlne Aizvērt

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks2016. gada 21. novembris līdz 21. decembris.
3.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums EUR 337 852,682.1. Rīcība 337 852,68 EUR
Projektu īstenošanas termiņš1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Stratēģiskais mērķis: M5 Sekmēt vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā. (Rīcība 2.1)

Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības „JŪRKANTE” birojā: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, tālr. 22010977, 29427095.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „JŪRKANTE” birojā: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.jurkante.lv

Kontaktinformāciju – Sandija Kauliņa, kontakttālrunis 22010977; 29427095; e-pasts; sandija@jurkante.lv

Ar pilnu sludinājuma tekstu varat iepazīties šeit:Biedrības “Jūrkante” paziņojums

Ar Rīcības plāna grozījumiem 2015.-2020.gadam varat iepazīties šeit: Rīcības plāna grozījumi

Iesakām izlasīt