Izvēlne Aizvērt

“Biedrība “Jūrkante” 2014 – 2020″

25.02.2016. Zemkopības ministrija ar lēmumu nr. 9.1.-7/20/2016 apstiprināja Biedrības “Jūrkante” izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju. ELFLA LEADER programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam 769 161,00 EUR un EJZF programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam 1 114 198,85 EUR. Jau martā plānojam sludināt pirmo projektu pieteikumu kārtu. Sekojiet līdz informācijai un apmeklējiet plānotos seminārus!

SVVA stratēģija: Biedrības “Jūrkante” stratēģija

1) Ministru kabineta noteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai sagatavošanai pieejami šeit:

 ‍‍2) Ministru kabineta noteikumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma saņemšanai pieejami šeit.

Iesniegumu veidlapa aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 

Veidlapa_uzņēmējdarbības projektiem 

iesniegumu veidlapa aktivitātei 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  

Veidlapa_ sabiedriskas nozīmes projektiem 

iesnieguma veidlapa EJZF projektiem

Veidlapa_EJZF projektiem

Iesakām izlasīt