Izvēlne Aizvērt

“Jūrkantes” pilnsapulce

22.martā atpūtas kompleksā “Birzgaiļi” notika biedrības “Jūrkante” pilnsapulce. Tās pirmajā daļā par plānošanas perioda 2015. – 2020. gadam, norisi informēja Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta LEADER pasākumu daļas vadītāja Zane Jakušenoka. Savukārt par sadarbības projektiem, to realizāciju runāja “Jūrkantes” valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga. 

Par projektu realizāciju, problēmām un to risinājumiem stāstīja SIA E.Z.K. īpašnieks Edžus Zvīnis, zemnieku saimniecību “Kronīši” saimniece Antra Sirmā,  “Mazvēveri” īpašniece Sandra Muskare un mājražotāja Aiga Baumane no Liepupes pagasta „Norkārkliem”.

Pilnsapulces otrā daļa sākās ar sapulces vadītāja, protokolista un darba kārtības apstiprināšanu, kurai sekoja biedrības “Jūrkante” padomes priekšsēdētāja Ģirta Ielejas atskaiti par 2018.gadā paveikto. Savukārt valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga sniedza atskaiti par biedrības darbu pagājušajā gadā. Ieskats paveiktajā: 2018.gadā biedrība turpināja īstenot biedrības “Jūrkante” SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģiju 2014.-2020.gadam. 2018.gadā izsludinātas divas kārtas četrās rīcībās un  izvērtēti  – kopā 26 projekti. 

2018 gadā rīkoti trīs informatīvie apmācību semināri potenciālajiem projekta iesniedzējiem un viens pieredzes brauciens uz partnerību “Laukiem un jūrai”. Kopā šajos pasākumos piedalījušies 87 dalībnieki. 

Biedrības pārstāvji piedalījušies LLF (Latvijas Lauku forums) organizētos forumos Rīgā, Preiļos, Krimuldā, kuros diskutēts par LEADER attīstības iespējām pēc 2020.gada, par administratīvo lēmumu pieņemšanas procesu, dokumentu sagatavošanu atbilstoši VID (Valsts ieņēmumu dienests) prasībām, par padomes darba organizēšanu, pēc grozījumiem MK noteikumos kuri regulē VRG darbību. Gada garumā, katru pirmdienu, notikušas tiešsaistes tikšanās elektroniskā vidē ar LLF, VRG, LAD, ZM  un citiem piesaistītiem atbilstošās jomas pārstāvjiem par aktualitātēm LEADER stratēģiju rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas procesā, par rosinātām likumdošanas izmaiņām un aktualitātēm biedrību lēmumu pieņemšanā.

Laikā no 26.-28. septembrim biedrības “Jūrkantes ” padomes pārstāvji piedalījās Eiropas LEADER asociācijas organizētajā starptautiskajā konferencē “LEADER RELOADED” The ELARD conference on the heartbeat of the LEADER community, kas notika Portugālē. 

Notikusi sadarbība ar LLKC (Latvijas lauku konsultāciju centrs) VLT (Valsts lauku tīkls) par aktualitātēm un atbalsta iespējām uzņēmējdarbības atbalstam, sagatavota informācija par biedrības darbību, kas publicēta LEADER projektu kartē. Esam uzņēmuši pie sevis viesus no Moldovas un Gruzijas, kā arī piedalījāmies konferencē Igaunijas VLT organizētajā seminārā 5. decembrī Janedā par multifondu iespēju apguvi un dalījāmies savā pieredzē. 

Vietējās teritorijas informēšanas un aktivizēšanas nodrošināšanai izdots biedrības “Jūrkante” informatīvais izdevums Nr.1, kas popularizē  biedrības teritorijā realizētos projektus un  prezentē starp teritoriālos sadarbības projektus. 

Pagājušā gada laikā sagatavoti divi video sižeti. Viens kopā ar Vidzemes TV pirms biedrības “Jūrkante” 10. gadu jubilejas pasākuma, otrs video materiāls kopā ar LLKC, ko atbalstīja ZM – SIA Eniss projekts par Skatu torni Kuivižos. 

2017.gadā biedrība “Jūrkante” sadarbībā ar kaimiņu partnerībām – Vidzemes lauku partnerība “Brasla” un biedrību “No Salacas līdz Rūjai” uzsāka īstenot starp teritoriālo sadarbības projektu “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai”. Projekta ietvaros 2018.gada laikā tika rīkots 11 lekciju apmācību cikls (t.sk. 2 plenēri), ar sabiedrībā atzītu lektoru piedalīšanos, kurā kopā piedalījās 479 dalībnieki, kā arī rīkotas četras ceļojošās izstādes “Četri gadalaiki”, Salacgrīvas, Mazsalacas un Alojas novadu teritorijās. 2019.gada sākumā izdots fotoalbums, kurā iekļauti sadarbības projekta dalībnieku foto darbi un Salacas upes laivotāju tūrisma ceļvedis, brošūra.

Novembrī Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā  “SALA” rīkots reģionālo vietējo rīcību grupu starp teritoriālais forums “Stratēģiskais projekts- “Zaļie ceļi” teritorijas attīstības instruments”, kurā piedalījās 32 ieinteresēto pušu pārstāvji. 

Biedrība “Jūrkante” 2018.gadā ir sagatavojusi un iesniegusi Lauku atbalsta dienestā trīs starp teritoriālos sadarbības projektus, bet kopā ar citām partnerībām kopā darbojamies sekojošos projektos: “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšana un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”  vadošais partneris BDR “Partnerība Laukiem un jūrai”,  “Ēdīsim Latvijas zivis” – vadošais partneris Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai” vadošais partneris biedrība” Brasla”.

Esam iesnieguši projektus: 
1. Mājražotāju jaunrade – vadošais partneris biedrība “Jūrkante” – 
2. Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā – vadošais partneris “Gaujas Partnerība”. 
3. “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana” – vadošais partneris biedrība “Jūrkante”
4. Vasaras nometne “Vai Tu zini jūru” – vadošais partneris “Sernikon” 
5. “Kultūras mantojuma tilti” – vadošais partneris “Jūrkante” 

Pēc izsmeļoša valdes priekšsēdētājas ziņojuma, biedri vienbalsīgi atbalstīja padomes priekšsēdētāja Ģirta Ielejas rosinātos grozījumus biedrības statūtu punkta 7.7.5 redakcijā. 

Par pēc sapulces degustāciju šoreiz bija parūpējušās z/s “Kronīši”, “Mazvēveri” un mājražotāja Aiga Baumane.

Iesakām izlasīt