Izvēlne Aizvērt

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

2. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks6.jūnija 2016. gada līdz 6.jūlijam 2016. gadam.
2.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 434 755,87 EUR 
2.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 211 916,101.2. Rīcība- 61 916,10 EUR2.2.Rīcība – 150 000 EUR 
2.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums EUR 222 839,771.1. Rīcība 222 839,77 EUR
Projektu īstenošanas termiņš1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;2.Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz līdz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summa- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Stratēģiskais mērķis: M2 Sekmēt vietējās produkcijas noietu tirgū. (Rīcība 1.2)

Stratēģiskais mērķis: M3 Vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana. (Rīcība 2.2)

Stratēģiskais mērķis: M4 Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību. (Rīcība 1.1)

Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības „JŪRKANTE” birojā: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, tālr. 22010977, 29427095.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „JŪRKANTE” birojā: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  www.jurkante.lv

Kontaktinformāciju – Sandija Kauliņa, kontakttālrunis 22010977;

e-pasts sandija@jurkante.lv

Pilns sludinājuma teksts piejam šeit: Biedrības “Jūrkante” paziņojums 2.kārta

Iesakām izlasīt