Izvēlne Aizvērt

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

1. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks18. aprīļa 2016. gada līdz 18. maijam 2016. gadam.
1.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 820 000 EUR 
1.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 220 0001.1. Rīcība- 120 000 EUR2.1.Rīcība – 100 000 EUR 
1.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums EUR 600 0002.1. Rīcība 300 000 EUR3.1.Rīcība 300 000EUR
Projektu īstenošanas termiņšInfrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu .

Stratēģiskais mērķis: M1 Atbalstīt mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos, kā arī to dažādošana un tūrisma attīstību teritorijā. (Rīcība 1.1)

Stratēģiskais mērķis: M3 Vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana. (Rīcība 2.1)

Stratēģiskais mērķis: M5 Sekmēt vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā. (Rīcība 2.1)

Stratēģiskais mērķis: M6 Kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšana. (Rīcība 3.1)

Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības „JŪRKANTE” birojā: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, tālr. 22010977, 29427095.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „JŪRKANTE” birojā: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  www.jurkante.lv

Kontaktinformāciju – Sandija Kauliņa, kontakttālrunis 22010977; 29427095; e-pasts; sandija@jurkante.lv

Pilns sludinājuma teksts pieejams šeitBiedrības “Jūrkante” paziņojums

Iesakām izlasīt