pirmdiena, 22. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Vērtēšana

Projektu vērtēšanas kritēriji - visām Rīcībām ir vienoti:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2  (0 = “neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”). Vērtēšanas kritēriji tiks piemēroti visām piecām plānā iekļautajām  rīcībām  vienādi.
Par vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu atbildīgās pārvaldes institūcijas sastāvs
skatīt šeit ...
/Word fails /

Nr. p.k.
Kritērijs
Maksimā­lais punktu skaits
1.
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība
2
2.
Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem
2
3.
Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasnieg­­šanu un tas ir nozīmīgs
2
4.
Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji
2
5.
Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem
2
6.
Projekts ir ilgtspējīgs teritorijas attīstībai
2
7.
Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai
2
8.
Projekta ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu un/vai  jau esošo saglabāšanu
2
 
Papildus iegūstami punkti
 
9.
Projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējuma daļu, kas pārsniedz 10% NVO un pašvaldības gadījumā, 60%  juridisku un fizisku personu gadījumā
2
10.
Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.)
2
11.
Projekta īstenošanā iesaistītas 3. puses (pašvaldības, citas NVO, fiziskas personas), kas palielina projekta kopējo finansējumu (līdzfinansējuma daļu) un apjomu
2
12.
Projekts tiek īstenots, izmantojot videi draudzīgus materiālus un/vai saglabājot esošos dabas resursus
2
 
Maksimālais kopējais punktu skaits
24
 
Minimālais punktu skaits
12
 
 
Specifiskais kritērijs:
Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.

Projektu īstenošanas ilgums:
Maksimums 2 gadi pēc tam, kad Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese:
Biedrība Jūrkante Salacgrīva  Smilšu iela 9

Koordinatore:
Dzintra Eizenberga kontaktālrunis 29427095
e-pasts
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv

 

 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv