Izvēlne Aizvērt

Kategorija: Jaunumi

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

C sadaļa: C Sadaļa Pielikums lejuplādēt šeit Noderīgs links: https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana Iepirkuma procedūras: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/ Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/

Vietējās rīcības grupas – biedrības “Jūrkante” pārstāvji piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē par LEADER pieejas praktisko un teorētisko nozīmi Dienvidaustrumu Eiropā, kas notika Opatijā no 2019. gada 20. līdz 22. novembrim, ko organizēja Horvātijas LEADER tīkls un Slovēnijas lauku attīstības biedrība iesaistot vietējās rīcības grupas (VRG). Dalībnieki no 14 valstīm apmainījās pieredzē par LEADER / CLLD pieejas attīstību, formām un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumu Eiropā, lai sagatavotos nākamajam 2021. – 2027. gada plānošanas periodam.

Starptautiskā-konference-SEE-LEAEDERDownload

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

  Pie projektu sagatavošanas svarīgi sekot līdzi : Būvniecības vadlīnijām : http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/buvniecibas-vadlinijas/ Iepirkuma procedūras: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/   Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/   Un visa…