Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Pie projektu sagatavošanas svarīgi sekot līdzi :

Būvniecības vadlīnijām :

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/buvniecibas-vadlinijas/

Iepirkuma procedūras:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam)

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/

Un visa pārējā informācija un normatīvie akti :

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-02-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-236

Prezentācija – MK 605

Iesakām izlasīt