pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Biedrības „Jūrkante” paziņojums
07.03.2013


 

 

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība„Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1. aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību”, 5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”,

Projekta iesniegumus pieņems no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 10.maijam.

4.kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 119 303,86.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

5.1.aktivitāte Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība.

     

            1. Rīcība – Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana  Ls 83512.70

Rīcības mērķis:   Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana ar zivsaimniecību saistītajos ciematos.

Plānotās darbības: Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, teritorijas labiekārtošana.

5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.;

          2. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība                              Ls 35791.16

Rīcības mērķis:   Ar zivsaimniecību saistītās maza mēroga infrastruktūras sakārtošana, kas veicinātu tūrisma attīstību.

Plānotās darbības: Tūrisma pakalpojumu dažādošana saistībā ar zivsaimniecību, vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā, vides aizsardzības investīcijas maza mēroga zivsaimniecības infrastruktūrā.  

Projektu vērtēšanas kritēriji – visām Rīcībām ir vienoti:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = ļoti labi)

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība

2

2.

Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem

2

3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasnieg­­šanu un tas ir nozīmīgs

2

4.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji

2

5.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

6.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

2

7.

Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

8.

Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana.

2


Papildus iegūstami punkti


9.

Projekta iesniedzēja finansiālais vai materiālais ieguldījums projekta realizācijā.

2

10.

Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.)

2

11.

Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai produktu

2


Maksimālais kopējais punktu skaits

22


Minimālais punktu skaits

12

 

Specifiskais kritērijs -

·         Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.

Projektu iesnieguma forma - Projekta_iesniegums.xls  /MS Excel

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese

Biedrība „Jūrkante”,  Salacgrīva,  Smilšu iela 9

Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontaktālrunis 29427095,  e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv