pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Biedrības “Jūrkante” paziņojums
07.03.2013


Biedrības “Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 8.kārtu Lauku attīstības programmas (2007.–2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 411: Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā

Projekta iesniegumus pieņems no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 10.maijam.

8.kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 17 181,59.

411.pasākums „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā”.

Rīcība „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.

1.aktivitāte „Iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”.

 

Rīcības mērķis 3.1.rīcībā – attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības „Jūrkante” darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus.

Plānotās darbības 3.1.rīcībā – iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

2.aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai”.

Rīcības mērķis 3.2.rīcībā – attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Jūrkante” darbības teritorijā. 

Plānotās darbības 3.2.rīcībā –  iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Projektu vērtēšanas kritēriji – visām Rīcībām ir vienoti:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = ļoti labi)

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība

2

2.

Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem

2

3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasnieg­­šanu un tas ir nozīmīgs

2

4.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji

2

5.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

6.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

2

7.

Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

8.

Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana.

2

Papildus iegūstami punkti

9.

Projekta iesniedzēja finansiālais vai materiālais ieguldījums projekta realizācijā.

2

10.

Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri u.c.)

2

11.

Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai produktu

2

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

Minimālais punktu skaits

12

Specifiskais kritērijs -

·                Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese:

Biedrība „Jūrkante”,  Salacgrīva,  Smilšu iela 9

Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontaktālrunis 29427095,  e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.


       Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv